Các Công Ty Dược Đa Quốc Gia trong Công văn số 13439/QLD-PC của Cục Quản Lý Dược

  • 2018
  • English

Tóm tắt

Công Văn số 13439/QLD-PC (ngày 13 tháng 7 năm 2018) bổ sung thêm nhiều lựa chọn cho các công ty dược đa quốc gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

 

Bản tin này giới thiệu những thay đổi của Công Văn số 13439 đối với các công ty dược đa quốc gia, chẳng hạn như việc công nhận các Thỏa Thuận Chuyên Viên Chuyên Trách và sự chuyển đổi không thể tránh khỏi từ mô hình văn phòng đại diện sang doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt