Quyền Tư Pháp Trong Dự Thảo Hiến Pháp Sửa Đổi Năm 1992

  • 2013
  • Tiếng Việt

Tóm tắt

Trong Tạp Chí Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2013-850, tiến sĩ Lưu Tiến Dũng giới thiệu tổng quan về hệ thống tư pháp Việt Nam và thảo luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thống tòa án trong việc thực thi quyền tư pháp trong Hiến Pháp 1992 Sửa Đổi.

 

Ngoài ra, các vấn đề còn tồn tại của hiến pháp sửa đổi chưa được giải quyết cũng được đề cập trong bài viết này.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt