“Quy Định Mới, Thách Thức Mới” cho Các Công Ty Dược Đa Quốc Gia

  • 2018
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Các luật và quy định gần đây phản ánh quan điểm hạn chế của cơ quan quản lý đối với quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu và việc cung cấp thông tin thuốc của văn phòng đại diện.

 

Bản tin này phân tích những thay đổi chính của cơ quan quản lý và hệ quả của những thay đổi đó đối với hoạt động kinh doanh của các công ty dược đa quốc gia tại Việt Nam.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt