International Arbitration Review, Chương Việt Nam – Ấn Bản Lần Thứ 10

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Chương Việt Nam 2019 đánh giá tổng quan cập nhật về hệ thống pháp luật, hệ thống tư pháp, pháp luật trọng tài của Việt Nam, việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam và các tổ chức trọng tài ở Việt Nam. Chương này cũng bao gồm nội dung đánh giá của YKVN về các bước phát triển pháp lý tại Việt Nam trong năm 2019 ảnh hưởng đến trọng tài quốc tế cũng như các bước phát triển hình thức trọng tài tại các tòa án địa phương, với nội dung tóm tắt ngắn gọn về một số tranh chấp giữa các nhà đầu tư nhà nước.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt