The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019 – Ấn Bản Lần Thứ 16 – Chương Việt Nam

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Ấn bản thứ mười sáu của The International Comparative Legal Guide to International Arbitration 2019 đánh dấu lần thứ hai liên tiếp YKVN đóng góp cho Chương Việt Nam. Cập nhật nội dung thực tiễn đa quốc gia về hoạt động trọng tài quốc tế từ góc độ pháp luật Việt Nam do luật sư K. Minh Dang, Luật Sư Thành Viên Cấp Cao của YKVN, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài quốc tế và luật sư K. Nguyen Do, luật sư đủ điều kiện hành nghề tại Mỹ/Việt Nam và là một Luật Sư Thành Viên chủ chốt trong lĩnh vực tranh tụng/trọng tài của YKVN chia sẻ.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt