Thực Hành Tốt Bảo Quản Thuốc Và Nguyên Liệu Làm Thuốc

  • 2019
  • English

Tóm tắt

Thông Tư Mới Số 36/2018/TT-BYT hướng dẫn cụ thể quy trình xin cấp Giấy chứng nhận GSP và CEPB cũng như các vấn đề kỹ thuật đối với nhà kho đạt tiêu chuẩn GSP. Trong Bản Tin này, chúng tôi trình bày các vấn đề chính theo Thông Tư 36 và tác động của Thông Tư 36 đối với hoạt động kinh doanh của quý vị tại Việt Nam.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt