Chương Việt Nam | Báo cáo Đánh giá Quản trị Doanh nghiệp 2023 | The Law Reviews – Ấn bản lần thứ 13

  • 2023
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Ấn bản lần thứ 13 đánh giá toàn diện về thực tiễn quản trị doanh nghiệp trên 21 quốc gia vùng lãnh thổ. Mỗi chương phân tích chi tiết về chế quản trị doanh nghiệp của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng, vai trò trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, quy chế về công bố thông tin về các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quy tắc về sự tham gia của cổ đông trong quản trị doanh nghiệp, phạm vi tự bảo vệ quyền lợi của công ty đại chúng trong giao dịch mua lại giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, cùng các cập nhật về xu thế phát triển gần đây trong tương lai. 

Luật thành viên điều hành Trương Nhật Quang, luật thành viên Nguyễn Văn Hải  luật cố vấn Krissen Pillay đồng soạn thảo Chương Việt Nam của Báo cáo đánh giá quản trị doanh nghiệp năm 2023 (Ấn bản lần thứ 13, The Law Reviews, Law Business Research), trình bày tổng quan về chế quản trị doanh nghiệp nêu bật các xu hướng xu thế phát triển gần đây. 

Chương Việt Nam bao gồm:

  • Tổng quan về cơ chế quản trị;
  • Lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Công bố thông tin;
  • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / ESG;
  • Sự tham gia của cổ đông trong quản trị doanh nghiệp; và
  • Triển vọng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt