Chương Việt Nam | Báo Cáo Đánh Giá Quản Trị Doanh Nghiệp 2021 | The Law Reviews – Ấn Bản Lần Thứ 11

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Luật Sư Thành Viên Trương Nhật Quang, Luật Sư Cố Vấn Nguyễn Văn Hải và Luật Sư Cộng Sư Cấp Cao Krissen Pillay chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng của họ cũng như cập nhật về thực trạng quản trị doanh nghiệp trong chương về Việt Nam của Báo Cáo Đánh Giá Quản Trị Doanh Nghiệp năm 2021 (Ấn bản lần thứ 11, The Law Reviews, Law Business Research).

Chương Việt Nam bao gồm các chủ đề sau:

 

  • Tổng Quan Về Cơ Chế Quản Trị Doanh Nghiệp,
  • Ban Lãnh Đạo Doanh Nghiệp,
  • Công Bố Thông Tin,
  • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp,
  • Các Cổ Đông, và
  • Triển Vọng.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt