Đấu Thầu Thuốc Theo Quy Định Của Pháp Luật Việt Nam Hiện Hành và Hiệp Định Thương Mại Tự Do Liên Minh Châu Âu – Việt Nam

  • 2021
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Bản tin này trình bày ngắn gọn về các tiêu chuẩn bắt buộc đối với hoạt động sản xuất thuốc Gx1 và Gx2, và các quy định về đấu thầu của Việt Nam đối với các gói thầu thuốc liên quan. Các tác giả cũng thảo luận về tác động của Hiệp Định Thương Mại Tự Do Liên Minh Châu Âu – Việt Nam (“EU-VN FTA”) đối với thị trường dược phẩm trong nước.

 

Bản tin được chia làm ba mục chính, bao gồm:

  • Phân Loại Thuốc,
  • Các Quy Định Đấu Thầu Áp Dụng Cho Loại Thuốc Gx1 và Gx2, và
  • Tác Động Của Hiệp Định EU-VN FTA Đối Với Hoạt Động Đấu Thầu Thuốc.
X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt