Cập Nhật Covid-19 | Các Chính Sách Ngân Hàng Trong Đại Dịch Covid-19 | Việt Nam

Cập nhật về các chính sách của ngân hàng nhằm hỗ trợ bên vay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Quý Khách Hàng và Quý Luật Sư Đồng Nghiệp thân mến,

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố Covid-19 là đại dịch quốc gia. Trước tình hình do Covid-19 gây ra, nhà chức trách đã phê duyệt quy mô của các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lây lan dịch bệnh, theo đó đang có những tác động tiêu cực đến các doanh nghiệp.

Trước những tác động đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông Tư Số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn về tái cơ cấu nợ và trích lập dự phòng ngân hàng để hỗ trợ các bên vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (“Thông Tư 01”) và Chỉ Thị Số 02/CT-NHNN ngày 31 tháng 3 năm 2020 về các biện pháp tức thời của các ngân hàng để đối phó với tác động của đại dịch Covid-19 (“Chỉ Thị 02”).

Mặc dù các biện pháp này không mang tính bắt buộc, các ngân hàng nên thực hiện các biện pháp do NHNN khuyến nghị nhằm được hưởng một số lợi ích trong việc trích lập dự phòng nợ.

Nội dung chính của Thông Tư 01 và Chỉ Thị 02 được tóm tắt dưới đây:

Giãn nợ

 • Các bên vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có quyền yêu cầu ngân hàng xem xét giãn nợ gốc và lãi (bao gồm cả miễn hoặc giảm lãi) (*).
 • Các ngân hàng phải ban hành hướng dẫn nội bộ về chính sách giãn nợ theo Thông Tư 01.
 • Ngân hàng và các bên vay sẽ thỏa thuận các điều khoản và điều kiện cụ thể để giãn nợ trong từng trường hợp cụ thể.
 • Việc trả nợ thường có thể được hoãn lại trong thời hạn tối đa là 12 tháng.

(*) Theo Thông Tư 01, bên vay có thể yêu cầu giãn nợ trong trường hợp:

 • các nghĩa vụ nợ phát sinh từ việc cho vay và cho thuê tài chính (không bao gồm các hình thức tín dụng khác);
 • các nghĩa vụ thanh toán chưa quá hạn quá 10 ngày, do đó, các bên vay cần lưu ý phải yêu cầu ngân hàng xem xét giãn nợ trước khi kết thúc thời hạn 10 ngày này;
 • các bên vay có nghĩa vụ trả nợ trong thời hạn từ ngày 23 tháng 1 năm 2020 đến ngày sau ngày tròn ba (3) tháng kể từ khi kết thúc đại dịch Covid-19 theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ; và
 • các bên vay không có khả năng thanh toán do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trích lập dự phòng nợ  

 • Các ngân hàng được duy trì trích lập dự phòng dựa trên việc phân loại nợ áp dụng trước ngày 23/01/2020 đối với các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn thanh toán.

Các chính sách khác

 • Các ngân hàng được khuyến nghị gia hạn các khoản vay cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh Covid-19 (**).
 • Các ngân hàng phải cắt giảm chi phí hoạt động (đặc biệt là lương thưởng) và tạm dừng chia cổ tức bằng tiền mặt để có thể giảm lãi suất cho vay.
 • Các ngân hàng phải giảm phí cho các giao dịch không dùng tiền mặt để khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch đó.

(**) NHNN đã làm việc với các ngân hàng để đưa ra các gói hỗ trợ tín dụng với tổng trị giá 285.000 tỷ đồng cho các khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Xem tại https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/ngan-hang-tung-goi-tin-dung-285-000-ty-doi-pho-covid-19-621955.html.)

Chúng tôi mong quý vị hiểu rằng YKVN luôn chú trọng sức khỏe và sự an toàn của quý khách hàng và đội ngũ luật sư. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với luật sư thành viên đang làm việc với quý vị hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ covid19taskforce@ykvn-law.com.

Stay safe.

YKVN Covid19 Taskforce

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt