Covid-19 | Gia Hạn Tiếp Cận Thị Trường đối với các Thuốc Cứu Người và Kéo Dài Sự Sống

  • 2020
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

COVID-19 đang làm nổi bật lên vấn đề gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với các loại thuốc cứu người và kéo dài sự sống.

Trong Bản Tin này, chúng tôi trình bày bức tranh toàn cảnh về hiện trạng nêu trên cũng như đề xuất các khuyến nghị cụ thể, bao gồm: (i) tình hình cụ thể; (ii) các lý do cho vấn đề này; (iii) câu chuyện trong quá khứ; (iv) các phương án theo quy định pháp luật cho tình huống hiện tại; (v) các khuyến nghị; và (vi) kết luận.

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt