Chương Việt Nam | The Healthcare Law Review 2022 – Ấn Bản Lần Thứ Sáu

  • 2022
  • Tiếng Anh

Tóm tắt

Ấn phẩm Healthcare Law Reviewđem lại một cái nhìn tổng thể trên phạm vi toàn cầu về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, khuôn khổ pháp của các quốc gia đối với vấn đề này. Nội dung của ấn phẩm bao gồm cả các lĩnh vực thực tiễn đa dạng, những thách thức cách tiếp cận chung tại các khu vực tài phán quan trọng, bao gồm vai trò của công ty bảo hiểm các quan chi trả công; hình vận hành thử nghiệm; tác động qua lại giữa hoạt động chăm sóc sức khỏe cấp, chăm sóc sức khỏe trung cấp chăm sóc sức khỏe hội; các thỏa thuận của quan quản cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe các chuyên gia. Nội dung các chương cuối đưa ra một số góc nhìn về những hội triển vọng của ngành sau một năm triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19.  

Phần chuyên chương Việt Nam này trong ấn bản lần thứ 6 của Healthcare Law Review, được Luật Sư Thành Viên Eli Mazur của YKVN soạn thảo, cung cấp thông tin tóm tắt về hệ thống chăm sóc sức khỏe đang phát triển tại Việt Nam. Chuyên chương này sẽ rất hữu ích cho các học giả, nhà đầu , luật những nhân, tổ chức quan tâm đến hiện trạng của hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam ( dụ: người nước ngoài hướng đến Việt Nam điểm đến cho người nghỉ hưu). 

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt