Luật Sư Thành Viên Trương Trọng Nghĩa Đồng Phụ Trách Mảng Tranh Tụng của YKVN được tạp chí Asia Legal Business (ALB) bình chọn là một trong 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á năm 2022

Luật sư thành viên Trương Trọng Nghĩa, luật sư đồng phụ trách mảng tranh tụng của YKVN đã được Tạp chí Asia Legal Business (ALB) bình chọn là một trong 15 luật sư tranh tụng xuất sắc nhất Châu Á [...]