Công Nhận Và Thi Hành Bản Án, Quyết Định Dân Sự Của Tòa Án Nước Ngoài Và Phán Quyết Của Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam – Thực Tiễn, Các Phát Hiện Và Khuyến Nghị

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được công nhận và cho thi hành theo điều ước quốc tế dựa trên nguyên tắc có đi có lại, bản án, [...]